The 6th International Packaging Materials Exhibitions

คุณสมบัติที่หลากหลายจากวัสดุบรรจุภัณฑ์

ในปัจจุบัน โครงสร้างทางสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนมาก นั่นทำให้พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความต้องการสินค้าที่บรรจุหีบห่อเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เองจึงผลักดันให้ตลาดบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยคาดว่าตลาดนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5.76% ต่อปี ไปจนถึงปี 2564

การออกแบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ผลิตจะต้องเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีอยู่มากมาย เช่น พลาสติกชนิดอ่อนตัว พลาสติกคงรูป กระดาษ แก้ว และโลหะ เป็นต้น โดยวัสดุแต่ละชนิดก็เหมาะสมกับสินค้าและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ตามคุณสมบัติที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นในปัจจุบันทำให้การผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐานที่ประกอบด้วย 3 สิ่ง ได้แก่ การปกป้อง การป้องกัน และการส่งเสริมการขาย ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่เพียงเท่านั้น ปัจจุบันผู้ผลิตยังจำเป็นต้องคำนึงถึงต้นทุนไม่ว่าจะเป็นการขนส่งหรือการผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์หรือปริมาณวัสดุที่ใช้สำหรับผลิต


MaterialAsia Featured Exhibitors