The 26th International Processing Technology Exhibition

ProcessingTechAsia
Zone Sponsors:

รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

เมื่อรายได้ของประชากรเพิ่มสูงขึ้น อาหารแปรรูปก็เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น โดยมีการคาดการณ์กันว่ามูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุหีบห่อในปี 2563 จะมีมูลค่าสูงถึง 3.03 ล้านล้านดอลลาร์ ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4.5% ต่อปี

แน่นอนว่าตลาดเครื่องจักรแปรรูปอาหารย่อมต้องมีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อรองรับการผลิตอาหารให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยตลาดนี้จะเติบโตขึ้นเฉลี่ยปีละ 7% ไปจนถึงปี 2563 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการผลิตภัณฑ์นมที่มีมากขึ้นผนวกกับความกังวลในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ กว่า 70% ของตลาดเครื่องจักรผลิตอาหารทั่วโลกพบว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยุโรปรวมกัน ซึ่งสำหรับเอเชียแปซิฟิกเองนั้นคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด เนื่องจากในภูมิภาคนี้มีบริษัทผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก

ความท้าทายอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตอาหารจะต้องเผชิญนั่นก็คือ ความต้องการของผู้บริโภคที่มักเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ในทุกวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นับวันจะยิ่งสั้นลงทุกที ประกอบกับผลิตภัณฑ์ก็ต้องผลิตขึ้นเพื่อสนองความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องสร้างความได้เปรียบของตนเองด้วยการหาเครื่องจักรที่ทันสมัยProcessingTechAsia includes:

500 total exhibitors with
1,500 estimated pieces of machinery

Food Innovation Asia Conference 2018
  • 14-16 June 2018 | 09.00-16.30 Hrs. | Meeting Room 214-219
"Creative Food for Future and Sustainability"
Organised by:
Supported by:
ProcessingTechAsia Featured Exhibitors