งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 26

ลงทะเบียนเข้าชมงาน

Group Visitor Registration

Dear valued visitors,

We have closed our online pre-registration. Please go to BITEC, Bangkok, Thailand (Walk-in visitor Registration Counter) to fill in the registration form at exhibition entrance during the opening period of the show from
13-16 June 2018, 10.00 - 18.00 Hrs.

On behalf of the organiser and the exhibitors, it's our great pleasure to welcome you to ProPak Asia 2018

Yours sincerely,
ProPak Asia Team


List of Participants Product Highlights Admission Policy